Khóa học của chúng tôi

Chăn nuôi trâu bò

Giảng viên : Phạm Văn Vân

Tiếng Anh D-KHCT5A

Giảng viên : Ngô Thành Vinh

Tiếng anh 1

Giảng viên : Nguyễn Quang Hà

triết học(Bản sao)

Giảng viên : Bùi Huấn

KỸ NĂNG GIAO VIỆC VÀ ỦY QUYỀN

Giảng viên : Nguyễn Hữu Bòng

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Giảng viên : Nguyễn Hữu Bòng

CHUYÊN GIA BÁN HÀNG

Giảng viên : Nguyễn Hữu Bòng

PHOTOSHOP CƠ BẢN (CC 2017)

Giảng viên : Nguyễn Hữu Bòng

Đặc trưng

Tầm nhìn

Sứ mạng đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, quản lý kinh tế; quản lý tài nguyên môi trường.

Tầm nhìn

Uy tín và thương hiệu Nhà trường được khẳng định chủ yếu thông qua môi trường văn hóa tri thức, chất lượng đào tạo, sản phẩm khoa học công nghệ.

Mục tiêu

Xây dựng thương hiệu nhà trường với định hướng ứng dụng, đào tạo kỹ năng đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có đầy đủ năng lực (bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tổ chức quản lý quá trình sản xuất) có thể đáp ứng yêu cầu công việc thuộc vị trí được phân công, coi đó là điểm đặc thù, là bản sắc của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, đảm bảo cho trường phát triển một cách độc lập bền vững.

Tin tức

Cảm nghĩ học viên