THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 22
Đăng ký

 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các vấn đề trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ: sự ra đời và bản chất của tiền tệ, thị trường tài chính, tín dụng, ngân sách nhà nước, hệ thống ngân hàng, thanh toán quốc tế; Giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá một cách căn bản các vấn đề cơ bản của nền kinh tế hiện nay: lạm phát, thâm hụt ngân sách, nợ công….

Đây là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành kế toán, kinh tế. Sinh viên phải học kỳ thứ 1 năm thứ 2. 

 

Trần Thị Ngọc Ánh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 22
 • Chương 1_Những nội dung cơ bản về tài chính (1.1, 1.2, 1.3) Video
 • Chương 1_Những nội dung cơ bản về tài chính (1.4) Video
 • Chương 1_Những nội dung cơ bản về tài chính (1.4 tiếp) Video
 • Chương 2_Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường (1) Video
 • Chương 2_Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường (2) Video
 • Chương 2_Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường (3) Tài liệu
 • Chương 2_Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường (4) Video
 • Chương 3_Tín dụng trong nền kinh tế thị trường (1) Tài liệu
 • Chương 3_Tín dụng trong nền Kinh tế thị trường (2) Tài liệu
 • chương 3_Tín dụng trong nền Kinh tế thị trường (3) Tài liệu
 • Chương 4_Ngân sách Nhà nước (1) Tài liệu
 • Chương 4_Ngân sách Nhà nước (2) Tài liệu
 • chương 4_Ngân sách Nhà nước (3) Tài liệu
 • Chương 5_Tài chính doanh nghiệp (1) Tài liệu
 • chương 5_Tài chính doanh nghiệp (2) Tài liệu
 • chương 5_Tài chính doanh nghiệp (3) Tài liệu
 • Chương 6_Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính Tài liệu
 • Chương 6_Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính (2) Tài liệu
 • Chương 6_Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính (3) Tài liệu
 • Chương 6_Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính (4) Tài liệu
 • Chương 6_Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính (5) Tài liệu
 • Chương 7_ Thanh toán trong nền kinh tế thị trường Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 22