THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 8
Đăng ký

Học phần Kinh tế tài nguyên và môi trường nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa kinh tế và môi trường, môi trường và phát triển; giải quyết mối quan hệ giữa khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường và hành vi ứng xử của cá nhân, tổ chức và Nhà nước dưới góc độ kinh tế xã hội. Làm rõ nguyên nhân về tính phi hiệu quả của ngoại ứng dẫn đến mất không cho xã hội và ô nhiễm môi trường; chỉ rõ các công cụ kiểm soát ô nhiễm môi trường, vận dụng các công cụ hợp lý trong từng trường hợp cụ thể. Xây dựng được mô hình, nguyên tắc khai thác, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo và không thể tái tạo.

Trần Thị Lý

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 8
 • Chương 1. Những vấn đề cơ bản của KTTNMT Video
 • Chương 2. Môi trường và phát triển Video
 • Chương 3. Kinh tế tài nguyên tái tạo (Kinh tế tài nguyên đất) Video
 • Chương 3. Kinh tế tài nguyên tái tạo (Kinh tế tài nguyên nước, kinh tế tài nguyên rừng) Tài liệu
 • Chương 3. Kinh tế tài nguyên tái tạo (Kinh tế tài nguyên thủy sản) Video
 • Chương 4. Kinh tế tài nguyên không tái tạo Tài liệu
 • Chương 5. Kinh tế ô nhiễm môi trường Tài liệu
 • Chương 6. Đánh giá giá trị tài nguyên môi trường Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 8