THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 15
Đăng ký

Thông tin chung về học phần: Kinh tế vĩ mô 1 (Macroeconomics 1)

- Mã học phần: KTE2003                   - Số tín chỉ: 3 (LT: 30 tiết, TH: 30 tiết)

Đây là học phần bắt buộc thuộc kiến thức cơ sở ngành kinh tế. Học phần này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế, bao gồm: Các nhân tố quy định tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, giới thiệu những vấn đề cơ bản về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; thị trường tiền tệ; thị trường lao động, lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn, dài hạn. Qua đó, giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về kịnh tế học vĩ mô, từ đó có thể phát hiện, mô tả và phân tích những biến đổi kinh tế vĩ mô; định lượng được sự thay đổi của các chỉ tiêu sản lượng, thu nhập, lãi suất… khi có sự thay đổi của các chính sách. Trên sơ sở đó, vận dụng các chính sách và công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Tài liệu tham khảo

[1]        Nguyễn Văn Dần (2010a). Kinh tế học vĩ mô 1. NXB Tài chính, Hà Nội.

[2]        Nguyễn Phúc Thọ (2010). Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Tập 1. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

[3]        Nguyễn Văn Công (2002a). Những vấn đề cơ bản  về Kinh tế vĩ mô. NXB Thống kê, Hà Nội. 

[4]        Nguyễn Văn Công (2002b). Hướng dẫn thực hành kinh tế vĩ mô. NXB Thống kê, Hà Nội.

[5]        Nguyễn Văn Dần (2012). Bài tập và Trắc nghiệm Kinh tế học vĩ mô. NXB Tài chính, Hà Nội.

[6]        Nguyễn Văn Dần (2010b). Kinh tế học vĩ mô. NXB Tài chính, Hà Nội.

[7]        Vũ Kim Dung, Nguyễn Văn Công (2013).  Giáo trình kinh tế học (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung) (Tập II). NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Nông Hữu Tùng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 15
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (phần 1) Video
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Phần 2) Video
 • CHƯƠNG 2: TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN Video
 • CHƯƠNG 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ Video
 • CHƯƠNG 4: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (Phần 1) Video
 • CHƯƠNG 4: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (Phần 2) Video
 • CHƯƠNG 5: TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH (Phần 1) Video
 • CHƯƠNG 5: TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH (Phần 2) Video
 • CHƯƠNG 6: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Video
 • HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH (Phần 1) Video
 • HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH (Phần 2) Video
 • BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 Tài liệu
 • BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 Tài liệu
 • BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 Tài liệu
 • NỘI DUNG ÔN TẬP Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 15