THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 13
Đăng ký

Quản trị học là một trong những môn học cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị trong tổ chức. Do tầm quan trọng của quản trị nên kiến thức về quản trị ngày càng được chú trọng trong các trường Đại học, không chỉ cho khối ngành kinh tế mà còn cho các chuyên ngành khác. Hiện nay, thế giới đã xuất hiện rất nhiều công trình nghiên cứu với nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải thích các vấn đề quản trị. Điều này làm cho khoa học quản trị trở nên trừu tượng hơn.

 

Nội dung của bài giảng gồm 6 chương:

Chương 1. Tổng quan về quản trị học: Chương này cung cấp cho người học khái niệm và bản chất, nhà quản trị. Bên cạnh đó,  chương 1 còn cung cấp vai trò và chức năng của quản trị, mục tiêu và môi trường, vận dụng các quy luật và nguyên tắc quản trị và sự phát triển của lý thuyết quản trị.

Chương 2. Thông tin và quyết định quản trị: Trong chương 2 đề cập các vấn đề thông tin và hệ thống thông tin quản trị, quyết định quản trị.

Chương 3. Chức năng hoạch đinh: Chương này khái niệm hoạch định, phân loại và đưa ra vai trò của hoạch định. Ngoài ra, chương 3 còn cung cấp kiến thức về mục tiêu, cơ sở khoa học của hoạch định, tiến trình hoạch định, hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp.

Chương 4. Chức năng tổ chức: Nội dung chương này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức, thiết kế cơ cấu tổ chức, quản trị sự thay đổi của tổ chức.

Chương 5. Chức năng lãnh đạo: Chương này hệ thống hóa kiến thức cơ bản về lãnh đạo và những căn cứ để lãnh đạo trong quản trị, các phương pháp lãnh đạo con người, nhóm và lãnh đạo theo nhóm, dự kiến các tình huống trong lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán trong lãnh đạo.

Chương 6. Chức năng kiểm tra: Trong chương 6 cung cấp kiến thức về những vần đề cơ bản của kiểm tra và quá trình kiểm tra.

Nguyễn Thị Dung

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 13
 • Chương 1- Tổng quan về quản trị học Tài liệu
 • Chương 1 - Tổng quan về quản trị phần A (video) Video
 • Chương 1 - Tổng quan về quàn trị phần B (video) Video
 • Chương 2 - Thông tin và quyết định Tài liệu
 • Chương 2 - Thông tin và quyết định quản trị (video) Video
 • Chương 3 - Chức năng hoạch định Tài liệu
 • Chương 3 - Chức năng hoạch định (video) Video
 • Chương 4 - Chức năng tổ chức Tài liệu
 • Chương 4 - Chức nâng tổ chức (video) Video
 • Chương 5 - Chức năng lãnh đạo Tài liệu
 • Chương 5 - Chức năng lãnh đạo (video) Video
 • Chương 6 - Chức năng kiểm tra Tài liệu
 • Chương 6 - Chức năng kiểm tra (video) Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 13