THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 56
 • Nội dung 7
Đăng ký

Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất gồm 2 phần: Phần 1: Phân loại đất; Phần 2: Xây dựng bản đồ đất;

Phân loại đất là sự phân chia đất trong tự nhiên thành các loại khác nhau. Sự tác động tổng hợp của các yếu tố hình thành đất đã tạo ra các quá trình hình thành và biến đổi để tạo thành các loại đất khác nhau. Nhiệm vụ của phân loại đất là đặt tên cho đất, sắp xếp tên đất theo hệ thống phân vị, thành lập bảng phân loại đất. Để đặt tên cho đất, cần xây dựng được các tiêu chuẩn cụ thể, tiêu chuẩn càng chính xác thì việc phân loại đất càng đúng. Việc xây dựng tiêu chuẩn để phân chia đất đã hình thành nên nhiều trường phái phân loại khác nhau (còn gọi là các phương pháp phân loại đất khác nhau). 

Phân loại đất và bản đồ đất là tài liệu cơ bản, phục vụ đánh giá, phân hạng đất; Việc phân bổ sử dụng đất, quy hoạch thiết kế nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản đều phải dựa vào phân loại đất và bản đồ đất. Tính chất của các loại đất là căn cứ để bố trí cơ cấu cây trồng, chuyển đổi cây trồng, đầu tư phân bón, xây dựng biện pháp bảo vệ hay cải tạo đất. 

Nguyễn Văn Vượng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 7
 • Bài 1 PLĐ & LS PT HT phân loại đất.mp4 Video
 • Bài 2: Phân loại đất theo nguồn gốc phát sinh Video
 • Bài 3: Phân loại đất Soil Taxonomy Video
 • Bài 4: Phân loại đất theo FAO–UNESCO Video
 • Đề cương Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất Tài liệu
 • Giáo trình phân loại đất và xây dựng bản đồ đất Tài liệu
 • Câu hỏi ôn tập Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 56
 • Nội dung 7