THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 5

Học phần Cây rừng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của thực vật rừng như: Đặc điểm chung của các họ thực vật; đặc điểm nhận biết; đặc điểm sinh học, sinh thái học; giá trị, tình trạng và phân bố của một số loài thực vật rừng phổ biến ở Việt Nam.

Cường Nguyễn Tuấn

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 5
 • Đề cương chi tiết môn học Tài liệu
 • 1. Giáo trình Thực vật rừng Tài liệu
 • 2. Bài giảng Phân biệt cây rừng Tài liệu
 • 3.1. Cây gỗ Việt Nam_P2 Tài liệu
 • 3.2. Tài nguyên cây cảnh Việt Nam Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 5